# باغ_دارو

دستور غذایی کمتر از ۳۰۰کالری: سالاد پاستا گاسپاچو

زمان آماده شدن: ۲۰ دقیقه مجموع زمان: ۳۵ دقیقه مناسب برای ۱۴ نفر ارزش غذایی برای یک سهم کالری: ۱۸۰ مجموع چربی: ۵ http://baghdaroo.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0%db%b0%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b3-3/
/ 0 نظر / 4 بازدید