# آشپزی

دستور غذایی کمتر از ۳۰۰کالری: سوپ بروکلی و پنیر چدار

مناسب برای ۶ نفر (ظرف سرو: فنجان سوپ خوری) مدت زمان آماده شدن: ۳۸ دقیقه ادامه : http://baghdaroo.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84/  
/ 0 نظر / 3 بازدید